iStock 836004546 scaled

Polityka
prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1.  Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy korzystania z Serwisu internetowego www.belastingaangifte.pl., a w szczególności Aplikacji Aangifte24.com (dalej: Aplikacja) dostępnej na stronie internetowej serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji, o której mowa w Regulaminie:
  1. bezpośrednio od osób, których dane dotyczą,
  2. pośrednio od Użytkownika Aplikacji, za wyraźną i dobrowolną zgodą (obejmującą skonkretyzowaną zgodę na przetwarzanie danych przez Aangifte24.com) osób, których dane dotyczą,

  jest Aangifte24.com- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aangifte24.com. z siedzibą : Węgierska 31 33-300 Nowy Sącz z numerem rejestrowym KRS 0000880986, REGON 388030457, NIP 7343590890 i danymi kontaktowymi biuro@aangifte24.com

 3. Korzystanie z Aplikacji poprzez uruchomienie jej w wersji Online, wymaga przekazania Aangifte24.comdanych osobowych Użytkownika bądź podmiotu którego Użytkownik reprezentuje, wskazanych w Umowie Licencyjnej zawieranej z Użytkownikiem, w celu utworzenia zeznania podatkowego, zgodnie z przeznaczeniem Aplikacji określonym w Umowie Licencyjnej. Użytkownik musi być prawomocnie upoważniony do dysponowania powyższymi danymi.
 4. W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej związanej z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Aplikacją, Użytkownik podaje Aangifte24.com. dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez Aangifte24.comwyłącznie w celach wskazanych powyżej.
 5. Gromadzenie danych osobowych klientów Użytkownika przezAangifte24.com. w celach innych niż wskazane powyżej następować będzie jedynie na podstawie wyraźnej, odrębnej zgody klientów Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne.
 6. Komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami Aangifte24.com jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych Aangifte24.com. są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), o ochronie danych osobowych.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest Aangifte24.com, a zbiór danych osobowych został zgłoszony w GIODO.
 9. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Aangifte24.com nie będą udostępniane,wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących Aangifte24.com, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.
II. DOSTĘP DO TREŚCI DANYCH
 1. Użytkownik zachowuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych jak również przysługuje mu prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym oraz przetwarzane przez Aangifte24.com zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.
 4. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
III. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.
IV. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie lub Aplikacji. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.
 2. Najnowsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 04 grudnia 2020 r.