iStock 1072206958 1

Какво е SVB?

SVB (Sociale Verzerkeringsbank) е нидерландска институция, работеща в рамките на нидерландската система за социална сигурност (sociaal Verzekeringsstelsel). Тя отговаря за отпускането и изплащането на социални помощи на хора в неравностойно финансово положение, които не могат да си осигурят препитание по различни причини - безработица, инвалидност, болест и пенсиониране. Това е и органът, който се занимава с изплащането на детски надбавки (Kinderbijslag) и пенсии за старост (AOW).